Алматинская городская коллегия адвокатов список адвокатов

Обновлено: 30.11.2023

Республикалық адвокаттар алқасы (РАА) коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады.

РАА мемлекеттік және өзге де ұйымдарда адвокаттар мен адвокаттар алқаларының мүдделерін білдіру және қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

Аумақтық адвокаттар алқалары РАА мүшелері болып табылады.

Алқа өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Заңдары, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері, адвокаттар алқалары республикалық конференциясының шешімдері, алқа төралқасының шешімдері және жарғы негізінде жүзеге асырады.

Республикалық адвокаттар алқасы (РАА) коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады.

РАА мемлекеттік және өзге де ұйымдарда адвокаттар мен адвокаттар алқаларының мүдделерін білдіру және қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

Аумақтық адвокаттар алқалары РАА мүшелері болып табылады.

Алқа өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Заңдары, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері, адвокаттар алқалары республикалық конференциясының шешімдері, алқа төралқасының шешімдері және жарғы негізінде жүзеге асырады.

Егеменді Қазақстан тарихында алғаш рет қазақстандық адвокатураны ұйымдастырудың және оның қызметінің демократиялық қағидаттары, сондай-ақ адвокаттық қызметтің кепілдіктері 1997 жылғы 5 желтоқсанда қабылданған "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен заңды түрде бекітілді.

Заң Қазақстан Адвокатурасының негізгі мақсатын – адамның Конституциямен кепілдік берілген құқықтарын, бостандықтарын сот арқылы қорғауға және білікті заң көмегін алуға құқығын іске асыруда мемлекетке жәрдемдесуді айқындады. Адвокаттар қызметіндегі жаңа вектор адвокатураның имиджіне және оның сот төрелігін іске асыру жүйесіндегі және адам мен азаматтың конституциялық құқықтарын қорғаудағы маңыздылығына оң әсерін тигізді. Адвокатура мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетудің негізгі субъектісіне айналды.

РАА–ның негізгі миссиясы - адвокат кәсібінің құрметті, қорғалған, жоғары ақы төленетін, тәуелсіз және нақты іс жүргізу және институционалдық мәртебеге ие болуы үшін биліктің барлық деңгейлеріндегі елдің барлық адвокаттарының мүдделерін алға жылжыту және құқықтарын қорғау.

РАА қызметінің мәні мен мақсаттары:

Адвокаттық қоғамдастықты шоғырландыру

Аумақтық алқалардың қызметін үйлестіру

Мемлекеттік және өзге де ұйымдарда аумақтық алқалар мен адвокаттарға өкілдік ету және олардың мүдделерін қорғау

Адвокаттық қызмет мәселелерін реттейтін заңнаманы біркелкі қолдану жөнінде шаралар қабылдау арқылы адвокаттар көрсететін заң көмегінің сапасын қамтамасыз ету

Адвокат кәсібінің беделін арттыру, адвокаттық қызметтің ұйымдық-құқықтық негіздерін, адвокаттардың Әлеуметтік және құқықтық қорғалуын нығайту

Адвокатураны ұйымдастыру мен оның қызметінің танылған халықаралық қағидаттарын, адвокаттардың кәсіби мінез-құлық қағидаларын енгізу

2022-2025 жылдарға арналған қазақстандық адвокатураны дамыту Тұжырымдамасы

Общее собрание (Конференция) членов коллегии является Высшим органом АГКА и вправе решать любые вопросы деятельности коллегии адвокатов. Общее собрание (Конференция) созывается Президиумом не реже одного раза в год.

Президиум

Президиум является исполнительным органом Коллегии адвокатов, избирается Общим собранием (Конференцией) тайным голосованием сроком на четыре года простым большинством голосов участников Общего собрания (делегатов Конференции.) Количественный состав Президиума определяется Общим собранием (Конференцией).

Состав Президиума:

 • Неясова Набира Мурзахметовна
 • Байгазина Гульнар Бакировна
 • Алимова Лилия Шаукатовна
 • Дзауров Муса Султанович
 • Есеркепова Гульнара Галиевна
 • Жазылбеков Нурлан Абдужапарович
 • Жукенова Алия Сериктаевна
 • Исхаков Олен Азаматович
 • Кадырбекова Бахытгуль Узакбаевна
 • Колыванова Людмила Леонидовна
 • Мусин Салимжан Альмуратович
 • Назханов Таир Кузекович
 • Пан Игорь Владимирович

Комиссия по адвокатской этике

Комиссия по адвокатской этике создаётся в целях контроля над соблюдением адвокатами и стажерами адвокатов требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности, Устава коллегии, Правил профессиональной этики адвокатов, Положения о стажерах адвоката, для проведения предварительных проверок Обращений, частных постановлений (определений) судов.

Состав Комиссии по адвокатской этике:

 • Войцеховская Вера Евгеньевна
 • Акбергенова Маржанкуль Нугмановна
 • Бидашева Анара Ертаевна
 • Керимбаева Шолпан Айдаркуловна
 • Савчук Оксана Валерьевна
 • Мансурова Маржан Зейнуллаевна
 • Жандосова Гульнара Рымжановна
 • Акшалов Темирбек Надирбекович
 • Сыздыкова Анель Максутовна
 • Шуба Людмила Николаевна
 • Батаева Эльмира Колдасовна
 • Жадбаева Гульнара Меделькановна
 • Кажикумар Сауле Сериккызы
 • Кусаинова Назкен Тургунбаевна
 • Табылдиев Айдынгали Шергалиевич

Аттестационная комиссия

Состав аттестационной комиссии:

 • Байгазина Гульнар Бакировна
 • Балабаева Шолпан Жапаровна
 • Батаева Кундыз Имаммадиевна
 • Баткалова Шолпан Бейсенбаевна
 • Бозабаев Аян Уалиевич
 • Драмарецкая Ирина Николаевна
 • Есламгалиева Анар Мухадесовна
 • Карбанова Мухтарима Карбановна
 • Кирильченко Наталья Алексеевна
 • Мансурова Маржан Зейнуллаевна
 • Меерзон Игорь Александрович
 • Мостович Галина Михайловна
 • Мурзина Светлана Николаевна
 • Рахимжанова Саулет Адильгазиевна
 • Ровенская Ирина Михайловна

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является контрольным органом и проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности АГКА и юридических консультаций АГКА.

Республикалық адвокаттар алқасы (РАА) коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады.

РАА мемлекеттік және өзге де ұйымдарда адвокаттар мен адвокаттар алқаларының мүдделерін білдіру және қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

Аумақтық адвокаттар алқалары РАА мүшелері болып табылады.

Алқа өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Заңдары, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері, адвокаттар алқалары республикалық конференциясының шешімдері, алқа төралқасының шешімдері және жарғы негізінде жүзеге асырады.

Республикалық адвокаттар алқасы (РАА) коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады.

РАА мемлекеттік және өзге де ұйымдарда адвокаттар мен адвокаттар алқаларының мүдделерін білдіру және қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

Аумақтық адвокаттар алқалары РАА мүшелері болып табылады.

Алқа өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Заңдары, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері, адвокаттар алқалары республикалық конференциясының шешімдері, алқа төралқасының шешімдері және жарғы негізінде жүзеге асырады.

Егеменді Қазақстан тарихында алғаш рет қазақстандық адвокатураны ұйымдастырудың және оның қызметінің демократиялық қағидаттары, сондай-ақ адвокаттық қызметтің кепілдіктері 1997 жылғы 5 желтоқсанда қабылданған "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен заңды түрде бекітілді.

Заң Қазақстан Адвокатурасының негізгі мақсатын – адамның Конституциямен кепілдік берілген құқықтарын, бостандықтарын сот арқылы қорғауға және білікті заң көмегін алуға құқығын іске асыруда мемлекетке жәрдемдесуді айқындады. Адвокаттар қызметіндегі жаңа вектор адвокатураның имиджіне және оның сот төрелігін іске асыру жүйесіндегі және адам мен азаматтың конституциялық құқықтарын қорғаудағы маңыздылығына оң әсерін тигізді. Адвокатура мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетудің негізгі субъектісіне айналды.

РАА–ның негізгі миссиясы - адвокат кәсібінің құрметті, қорғалған, жоғары ақы төленетін, тәуелсіз және нақты іс жүргізу және институционалдық мәртебеге ие болуы үшін биліктің барлық деңгейлеріндегі елдің барлық адвокаттарының мүдделерін алға жылжыту және құқықтарын қорғау.

РАА қызметінің мәні мен мақсаттары:

Адвокаттық қоғамдастықты шоғырландыру

Аумақтық алқалардың қызметін үйлестіру

Мемлекеттік және өзге де ұйымдарда аумақтық алқалар мен адвокаттарға өкілдік ету және олардың мүдделерін қорғау

Адвокаттық қызмет мәселелерін реттейтін заңнаманы біркелкі қолдану жөнінде шаралар қабылдау арқылы адвокаттар көрсететін заң көмегінің сапасын қамтамасыз ету

Адвокат кәсібінің беделін арттыру, адвокаттық қызметтің ұйымдық-құқықтық негіздерін, адвокаттардың Әлеуметтік және құқықтық қорғалуын нығайту

Адвокатураны ұйымдастыру мен оның қызметінің танылған халықаралық қағидаттарын, адвокаттардың кәсіби мінез-құлық қағидаларын енгізу

2022-2025 жылдарға арналған қазақстандық адвокатураны дамыту Тұжырымдамасы

Республикалық адвокаттар алқасы (РАА) коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады.

РАА мемлекеттік және өзге де ұйымдарда адвокаттар мен адвокаттар алқаларының мүдделерін білдіру және қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

Аумақтық адвокаттар алқалары РАА мүшелері болып табылады.

Алқа өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Заңдары, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері, адвокаттар алқалары республикалық конференциясының шешімдері, алқа төралқасының шешімдері және жарғы негізінде жүзеге асырады.

Республикалық адвокаттар алқасы (РАА) коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып табылады.

РАА мемлекеттік және өзге де ұйымдарда адвокаттар мен адвокаттар алқаларының мүдделерін білдіру және қорғау, адвокаттар алқаларының қызметін үйлестіру, адвокаттар көрсететін заң көмегінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

Аумақтық адвокаттар алқалары РАА мүшелері болып табылады.

Алқа өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы", "Коммерциялық емес ұйымдар туралы" Заңдары, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілері, адвокаттар алқалары республикалық конференциясының шешімдері, алқа төралқасының шешімдері және жарғы негізінде жүзеге асырады.

Егеменді Қазақстан тарихында алғаш рет қазақстандық адвокатураны ұйымдастырудың және оның қызметінің демократиялық қағидаттары, сондай-ақ адвокаттық қызметтің кепілдіктері 1997 жылғы 5 желтоқсанда қабылданған "Адвокаттық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен заңды түрде бекітілді.

Заң Қазақстан Адвокатурасының негізгі мақсатын – адамның Конституциямен кепілдік берілген құқықтарын, бостандықтарын сот арқылы қорғауға және білікті заң көмегін алуға құқығын іске асыруда мемлекетке жәрдемдесуді айқындады. Адвокаттар қызметіндегі жаңа вектор адвокатураның имиджіне және оның сот төрелігін іске асыру жүйесіндегі және адам мен азаматтың конституциялық құқықтарын қорғаудағы маңыздылығына оң әсерін тигізді. Адвокатура мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетудің негізгі субъектісіне айналды.

РАА–ның негізгі миссиясы - адвокат кәсібінің құрметті, қорғалған, жоғары ақы төленетін, тәуелсіз және нақты іс жүргізу және институционалдық мәртебеге ие болуы үшін биліктің барлық деңгейлеріндегі елдің барлық адвокаттарының мүдделерін алға жылжыту және құқықтарын қорғау.

РАА қызметінің мәні мен мақсаттары:

Адвокаттық қоғамдастықты шоғырландыру

Аумақтық алқалардың қызметін үйлестіру

Мемлекеттік және өзге де ұйымдарда аумақтық алқалар мен адвокаттарға өкілдік ету және олардың мүдделерін қорғау

Адвокаттық қызмет мәселелерін реттейтін заңнаманы біркелкі қолдану жөнінде шаралар қабылдау арқылы адвокаттар көрсететін заң көмегінің сапасын қамтамасыз ету

Адвокат кәсібінің беделін арттыру, адвокаттық қызметтің ұйымдық-құқықтық негіздерін, адвокаттардың Әлеуметтік және құқықтық қорғалуын нығайту

Адвокатураны ұйымдастыру мен оның қызметінің танылған халықаралық қағидаттарын, адвокаттардың кәсіби мінез-құлық қағидаларын енгізу

2022-2025 жылдарға арналған қазақстандық адвокатураны дамыту Тұжырымдамасы


Saigo

Столкнулся с проблемой и решил найти через инет адвоката, адвокатские конторы, но оказалось что таких очень и очень мало. Не знаю, может не там искал, может адвокаты наши не дружат с интернетом. Предлагаю размещать здесь список адвокатских контор, частных адвокатов, с указанием профиля и если есть личный опыт общения-обращения к нему - отзыв.


Rizado

Алматинская городская коллегия адвокатов
г.Алматы ул.Наурызбай батыра,49/61
т.278 04 77, 278 04 76, 278 04 45

Председатель коллегии:
Карчегенов Кенжегали Кадырович

Юридическая консультация Алмалинского района
г.Алматы, ул.Шарипова 14/5
т.233 78 63, 234 17 63

Заведующий консультацией:
Ким Геннадий Семенович


KAZANOVA

Я инквизитор, мужчина ужасный.

Юридическая консультация №2 Алмалинского района
г.Алматы, ул.Тлендиева 50 уг.ул.Толе би
т.256-14-92
Заведующая консультацией:
Колыванова Людмила Леонидовна


Neo


KAZANOVA

Я инквизитор, мужчина ужасный.


Neo

Ну типа, в Центральную позвонить и там подскажут.


Rizado


KAZANOVA

Я инквизитор, мужчина ужасный.

Алматинская городская коллегия адвокатов
ул.Наурызбай батыра,49/61
т.278 04 77, 278 04 76, 278 04 45
Председатель коллегии:
Карчегенов Кенжегали Кадырович

ЮК Алмалинского района
ул.Шарипова 14/5
т.233 78 63, 234 17 63

ЮК №2 Алмалинского района
ул.Тлендиева 50 уг.ул.Толе би
т.256-14-92, 240 62 82

ЮК Турксибского района
ул.Спартака 10 офис 3
тел.235 22 43, 235 93 85.

ЮК Медеуского района
ул.Ч.Уалиханова 25 офис 1
тел:273 04 20, 230 80 64

ЮК Жетысуского района
ул.Гоголя 87а
тел: 273 35 17

ЮК Бостандыкского района
бульвар Бухар Жирау 64 кв.15
тел: 274 13 29

ЮК Ауэзовского района
мкр.2 д.41
тел:277 42 30

ЮК Алатауского района
ул.Байтурсынова 147 офис 8
тел: 292 44 51, 292 38 97

Спец ЮК по ДТП
ул.Тимирязева 97
тел: 274 85 35

Спец ЮК "Адвокат"
ул. Богенбай батыра 188
тел: 250 99 42, 292 27 15
Заведующая Байгазина Гульнар Бакировна

Ювенальная ЮК
мкр 8, д.4а


бандерлох

А если себя любимого здесь написать, то это будет расцениваться как реклама?
И как будут писать отзыв?

Клиент будет жаловаться, а адвокат ответить не может, ведь он связан адвокатской тайной.

Хотя многие "адвокаты" об этом не знают.


Neo

А если себя любимого здесь написать, то это будет расцениваться как реклама?
И как будут писать отзыв?

Клиент будет жаловаться, а адвокат ответить не может, ведь он связан адвокатской тайной.

Хотя многие "адвокаты" об этом не знают.


Алуашка


Душеприказчик


Rau25


бандерлох

Как замечательно, что свой первый пост на Центре тяжести, вы написали про то какие есть харошие адвакаты в конторе Бэст.
Но почему там написано, что хороший адвокат не может быть ОДИН?
Жан Кунсеркин всегда один работал. а теперь стал другое излагать.


Лёлюшка


LEGAL

Компания «LEGALITAS» как институт изучения и развития банковского, финансового и корпоративного права выражая Вам свое почтение имеет честь пригласить Вас и представителей Вашей организации к участию в семинарах.
Темы семинаров
1.«Обеспечение интересов кредиторов при принудительной ликвидации юридических лиц (банкротство)»- тренер Токаева Гулим Жумабековна;
2.«Государственный финансовый контроль и аудит»- тренер Каженов Ерик Жунусович;
3. «Процедура государственных закупок»- тренер Аширов Махмуд Турахунович;
4. «Международная транспортная логистика»- тренеры Ченсизбаев Бораш Алибекович, Искаков Кадыржан Адилович, Джангозин Сабиржан.
5. Курс по изучению юридического английского языка , разработанный непосредственно для практикующих юристов, а также для будущих специалистов в области права (студентов юридических факультетов)
Преподаватель курса-Daniel J. Wilson, Esq.- дипломированный юрист, квалифицированный преподаватель английского языка, имеющий опыт работы преподавания одноименного курса по всему миру, в больших зарубежный корпорациях. Член клуба Массачусетс ,практикующий адвокат.

Целью семинаров служит эффективное экспресс предоставление дополнительных знаний, с рекомендациями носящих практический характер.


Galiya-ko

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: